W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Prosimy o dostosowanie się do obowiązującego prawa do odwołania. W celu nieprzekroczenia limitu 5 osób w kościele, zapraszamy na Mszę Świętą w tym tygodniu oraz podczas obchodów Triduum Paschalnego po jednym reprezentancie z tych rodzin, którzy mają zamówioną intencję mszalną.W najbliższym czasie zostaną podane najnowsze informacje odnośnie funkcjonowania naszej parafii w najbliższych dniach oraz w czasie Triduum Paschalnego dostosowane do nowego wydanego rozporządzenia Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na czas trwającej epidemii. Prosimy zapoznać się z rozporządzeniem.

Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
na czas trwającej epidemii koronawirusa
oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają, że niemożliwe jest prowadzenie pracy duszpasterskiej, tak jak to się dzieje w zwyczajnych warunkach. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka konieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwowego oraz zaleceń władz kościelnych, mimo, że jest to bolesne i często niesie wiele trudności.
Bardzo dziękuję wszystkim Księżom za zrozumienie powagi sytuacji, solidarność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia i dyżur w konfesjonale, a także za umożliwienie wiernym łączności z kościołem parafialnym poprzez transmisje za pośrednictwem Internetu Mszy św. i nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konferencji. Wiernym Świeckim zaś wyrażam wdzięczność za modlitwę oraz za wyrozumiałość i współpracę w tym, byśmy mogli zminimalizować niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.
W dniu 19 marca i 25 marca br., na polecenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W oparciu o te dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522), podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach, postanawiam, co następuje:

1. Ogólnadyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na jej terytorium, obowiązuje do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie przypominam, że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę, dlatego bardzo proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie z ewentualnym uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy św. (maksymalnie 5 osób). Na drzwiach kościoła należy wywiesić stosowną informację.

3. W związku z powyższym bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki społecznego przekazu. Wyrażam wdzięczność wszystkim duszpasterzom, którzy zatroszczyli się o organizację transmisji Mszy św. ze swoich kościołów parafialnych i zalecam - w miarę możliwości - o organizowanie takich transmisji w pozostałych kościołach.

4. Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W domach zakonnych Msze św. mogą się odbywać jedynie bez udziału wiernych świeckich.

5. W ciągu dnia kościoły powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięczne i przedświąteczne wizyty u chorych. Pamiętać jednak trzeba o tym, że gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia sakramentów św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. Kapelani w szpitalach winni stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.

7. Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach kościoła, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

8. Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.

9. Informuję, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 19 marca 2020 r.). Szczegółowe warunki zyskania tego odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczonym na stronie internetowej naszej diecezji.

10. Odnośnie celebracji obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego należy stosować się do norm zawartych we „Wskazaniach Biskupa Siedleckiego dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie należy zatem wprowadzać własnych inicjatyw duszpasterskich i pobożnościowych.

11. Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy tzw. Ciemnicy
i Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowymi (maksymalnie 5 osób, poza sprawującymi posługę).

12. W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką oraz organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę (tekst modlitwy znajduje się w załączniku nr 2). Proszę Księży Proboszczów o rozpowszechnienie tego tekstu wśród parafian.

Trwając na modlitwie i ufając w Boże miłosierdzie wszystkim z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI

Kazimierz Gurda
L. dz. 227/2020

Siedlce, dnia 26 marca 2020 r.
28.03.2020r.

ZAPOWIEDZI

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: 

Michał Iwaniuk kawaler z Janowa Podlaskiego i Beata Karolina Gieruszka panna z Wólki Polinowskiej par. Komarno – ZAPOWIEDŹ 2, 

Maciej Łukasz Maciejewski kawaler z Janowa Podlaskiego i Ewa Ratyńska panna z Janowa Podlaskiego – ZAPOWIEDŹ 2


5 Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Jana 11,1-45.

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty.
Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował.
Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».
Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał.
Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?»
Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata.
Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła».
To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić».
Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje».
Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.
Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł,
ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego».
A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć».
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie.
A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów.
I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».
Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego.
Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.
A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».
Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?»
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!»
Jezus zapłakał.
Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!»
Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień.
Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś.
Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś».
To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 30 marca


7.00

1. +Józefa Kosika – of. Rodzina Komorników

2. +Mieczysława Jaroszewicza w 30 dz

18.00

1. +Józefa Weremczuka – of. córka

2. (poza par.) W rocznicę urodzin Jana i Bogusława

WTOREK – 31 marca


7.00

+Jana Hurę – of. Sąsiad Jan z rodziną i braćmi


18.00

1. +Bożenę, Krzysztofa, Jadwigę – of. Stanisława Stefaniuk

2. (poza par.) +Andrzeja Andrusiuka – of. KRK z Nowego Pawłowa zel. Zofii Mamruk

ŚRODA – 1 kwietnia


7.00

1. +Grzegorza i Marcina – of. Chrzestny

2. +Józefa Wieremczuka w 9 dz

18.00

1. W intencji uczestników nowenny do MBNP

2. +Józefa w (r.), Stanisławę, zm z rodz Chwedoruków – of. Marianna Kołodziuk

CZWARTEK – 2 kwietnia


7.00

1. +Mateusza Butkiewicza – of. Pracownicy i uczniowie Specjalnego Ośrodka w Zelatyniu

2. +Mariannę, Pawła Strzelec, zm z rodz Krasuskich – of. rodzina

18.00

Dz – bł w 10 r. urodzin Krystiana – of. rodzice

PIĄTEK – 3 kwietnia


7.00

1. +Kazimierza, Irenę, Józefa, Bronisława

2. +Mateusza Butkiewicza – of. Uczestnicy różańca

18.00

1. +Jana, Marię, Adolfa, Albinę, Jana, Annę

2. +Franciszka w (r.), Feliksa, Tadeusza Korlaga – of. Syn Wiesław

SOBOTA – 4 kwietnia


7.00

1. +Marię w 9 r., zm z rodz Wasiuków, Demianiuków, Iwaniuków – of. Mąż Czesław

2. +Jadwigę w (r.), Michała – of. Kuzynka

3. +Janinę, Floriana Korlaga, Katarzynę, Stanisława, zm z rodz Maślewskich – of. Bożena Sinkiewicz

18.00

1. +KRK i zmarłych z ich rodzin zel. Haliny Adamiuk

2. +Franciszka Palucha w (r.), Janinę – of. dzieci

NIEDZIELA – 5 kwietnia


8.00

1. +Kazimierza Buczyńskiego w (r.), Mariannę, zm z rodz Buczyńskich i Sidoruków – of. Dzieci

2. +Stanisława Kociubińskiego w 13 r. – of. rodzina

9.30

1. +Ireneusza Sołoducha w 11 r. – of. mama

2. +Tadeusza Florczaka w 33 r., Józefę, Władysława, Helenę, zmarłych rodziców z obu stron

11.30

+zm z rodz Paluchów, Leokadię, Stanisława, Józefa, zm z rodz Okseniuków, Annę, Józefa – of. Syn Eugeniusz z rodziną

18.00

+Witolda, Teofilę, Mariana, Józefa, Henryka, zmarłych dziadków z obu stron, zm z rodz Adamiuków, Bieńkowskich, Sokoluków, za dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina29.03.2020 5 Niedziela Wielkiego Postu

1. W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały,
że
w kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób,
nie licząc osób sprawujących posługę.
Prosimy o dostosowanie się do obowiązującego prawa do odwołania.

2. W celu nieprzekroczenia limitu 5 osób w kościele, zapraszamy na Mszę Świętą w tym tygodniu oraz podczas obchodów Triduum Paschalnego po jednym reprezentancie z tych rodzin, którzy mają zamówioną intencję mszalną.

3. Msze Święte wieczorowe od poniedziałku będą sprawowane o godz. 18.00.

4. W tym tygodniu od poniedziałku do soboty będzie możliwość spowiedzi w kościele w godzinach 9.00 – 10.00 oraz 19.30 – 20.30

5. Comiesięczne wyjazdy do chorych zostają na chwilę obecną zawieszone. Prosimy, aby wzywać księdza do chorego tylko w nagłych przypadkach.

6. Za tydzień kończymy akcję Jałmużny Wielkopostnej, a Skarbonki Miłosierdzia będzie można złożyć w kościele po wielkanocy.

7. Już teraz informujemy, że w parafii w Wielką Sobotę nie będzie błogosławieństwa wody oraz nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę. Tekst modlitwy błogosławieństwa zostanie na początku Wielkiego Tygodnia udostępniony w załączniku na stronie parafialnej oraz na stronie parafii na facebooku.

8. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego: bezimienna z Nowego Pawłowa – 100 zł, Mariola Bujalska z ul. Kościuszki – 100 zł, bezimienna – 50 zł, KRK z Nowego Pawłowa zel. Zofii Mamruk – 190 zł, KRK z Nowego Pawłowa zel. Agnieszki Michaluk – 170 zł, KRK zel. Doroty Wieremczuk z Janowa Podl. – 130 zł

9. Bóg zapłać za ofiary na rewitalizację cmentarza: Czesława Rogalska z ul. Brzeskiej – 200 zł, Anna Czyżak z Nowego Pawłowa – 100 zł

10. W tym tygodniu odszedł do Pana: Józef Wieremczuk
Pliki do pobrania

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010