13 lipiec 2014 r.

Nr 28

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
"Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!"

Mdr 12,13.16-19 Ps 86,5-6.9-10.15-16a Rz 8,26-27 Mt 13,24-43ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

W obliczu tylu dramatów dręczących świat chrześcijanie wyznają z pokorną ufnością, że tylko Bóg pozwala człowiekowi i narodom przezwyciężać zło, by osiągnąć dobro. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus odkupił nas i nabył "za wielką cenę" (1 Kor 6,20; 7,23), uzyskując dla wszystkich zbawienie. Z Jego zatem pomocą dla wszystkich możliwe jest zwyciężanie zła dobrem. (...).
Jeśli w świecie obecna jest i działa "tajemnica bezbożności" (2 Tes 2, 7), to nie można zapominać, że człowiek odkupiony ma w sobie wystarczającą siłę, by się jej przeciwstawić. Stworzony na obraz Boga i odkupiony przez Chrystusa, który zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem, może on czynnie współpracować w triumfie dobra.
Działanie Ducha Chrystusa "wypełnia ziemię" (Mdr 1,7). Chrześcijanie, zwłaszcza wierni świeccy, nadziei tej nie powinni ukrywać w głębi serca, lecz stale dawać jej wyraz swym postępowaniem oraz walką "przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła" (Ef 6,12), także przez struktury życia świeckiego.
Żaden człowiek dobrej woli - mężczyzna czy kobieta - nie może uchylać się od obowiązku walki, by zło zwyciężać dobrem. Jest to walka, którą toczy się skutecznie jedynie bronią miłości.
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 styczeń 2005 r.

NTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK - 21 lipca 2014

7.00

1/ + Stanisława (r.), Kazimierza Pasternaka (r.), zm. z r. Pasternaków i Nowakowskich – Rodzina;
2/ + Adama Żmudzińskiego (7dz.)

18.00

1/ + Józefa (14r.), Jana (9r.), Leokadię, Franciszka, Helenę, Władysława, Janinę – Jadwiga Butkiewicz;
2/ + Zygmunta Wawryniuka (1r.) – Żona

WTOREK - 22 lipca 2014 Wspomnienie św. Marii Magdaleny

7.00

1/ + Edwarda i Teresę Majewskich, Wiktorię, Feliksa i Feliksę Dziem

18.00

1/ Dz. bł. za 84 lata życia z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. dla Marii;
2/ + Dominika, Daniela, Czesława, Hieronima Drygulskich – Jadwiga

ŚRODA - 23 lipca 2014 Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

7.00

1/ O potrzebne łaski i pracę dla dzieci i wnuków

18.00

1/ + Helenę (3r.), Annę, Mikołaja, Teodora, Jana, Emilię, Stanisława, zm. z r. Semeniuków
i Hryciuków – Jerzy Hryciuk;

2/ + Mariana Chomiuka (2r.) – Żona.

CZWARTEK - 24 lipca 2014 Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

7.00

1/ + Agnieszkę (11r.), Edwarda, Walentego, zm. z r. Parafiniuków, Rozwadowskich – Kazimiera Caruk;
2/ + Barbarę Gadomską (11r.) – Córka Jowita

18.00

1/ Dz. bł. w kolejną r. ur. Dariusza – Babcia

PIĄTEK - 25 lipca 2014  -Święto św. Jabuka Apostoła

7.00

1/ + Krzysztofa z racji imienin, za Jadwigę – Stanisława Stefaniuk;
2/ + Krzysztofa, Tychmanowicza, Stanisława, Mariannę, Stanisława zm. z r. Laszuków – Marianna Tychmanowicz

18.00

1/ + Zygmunta Hordejuka (9r.) – Żona

SOBOTA - 26 lipca 2014 Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP

7.00

1/ + Annę Kleszcz – Kazimiera Mirowska; 2/ O zdrowie dla Krzysztofa – Jadwiga Bilicz

18.00

1/ + Annę, Annę i o zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków;
2/ + Annę z racji imienin – Syn z Rodziną

NIEDZIELA - 27 lipca 2014 SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00

1/+ Józefę, Feliksa, Antoniego, Henryka – Teresa Chilkiewicz;
2/ + Michalinę (r.), zm. z r. Peszyków, Maksymiuków, Ziembowskich, Małgorzatę Dziem, Tadeusza Bilskiego, Kazimierza Matejczuka

9.30

1/ + Krzysztofa Hurę z racji imienin – Rodzice;
2/+ Jana Czerewko (6r.), zm. z r. Czerewków, za Stanisława Cybula – Rodzina

11.30

ZA PARAFIAN

1/ + Bronisławę (r.), Aleksandra, Józefa, zm. z r. Bechtów i Owerków – Anna Owerko

2/ + Henryka Kociubińskiego (8r.) – Żona z Rodziną

18.00

1/ + Stanisława (20r.), Helenę (3r.), zm. z r. Hryciuków i Semeniuków;
2/ + Witolda Korniluka (r.) – Teresa Ruszkowska


Przypowieści na dziś - o anielskiej cierpliwości


To rzeczywiście przypowieści dla nas na dzisiejsze czasy. Niczego bowiem tak dziś nie trzeba jak cierpliwości i związanej z tym roztropności. I dotyczy to nie tylko cierpliwego czekania na wypełnienie się Królestwa Bożego w niebie, ale raczej cierpliwości w budowaniu tego Królestwa już tutaj. Dokładnie to samo mówi nam Chrystus. On wie, że pewnych rzeczy nie da się załatwić w pięć minut, a już zupełnie nie da się w pięć minut zmienić człowieka. Co prawda samo nawrócenie może dokonać się momentalnie, tak jak było w przypadku Szawła-Pawła, ale zanim ta przemiana się ugruntowała i wydała owoce, zanim zmieniło się jego duchowe oblicze, myślenie, obyczaje, opinia, musiało upłynąć jeszcze wiele długich lat. A Bóg cierpliwie czeka. Pozwala ziarnu spokojnie dojrzewać, pozwala, by wykrystalizowały się wyraźne, zdecydowane postawy, by człowiek miał czas zrozumieć pewne rzeczy, by nadążył z przemianą siebie. I skoro Boga stać na taką cierpliwość, tym bardziej potrzebna jest ona nam. To nie znaczy, że mamy z założonymi rękami czekać bezczynnie, aż wszystko się samo zmieni. Nie, trzeba bez przerwy czuwać nad kierunkiem zmian, ale trzeba też pozwolić, aby zmiany miały czas się dokonać i ugruntować. Jeden człowiek posiał rzepę, a gdy po kilku dniach zobaczył wreszcie małe, zielone kiełki, zaczął je wyciągać do góry, aby przyśpieszyć wzrost. Biedne roślinki z pourywanymi korzonkami uschły natychmiast.
Często nasze wymagania wobec ludzi są na wyrost, są wyimaginowane, przekraczają ludzkie możliwości. Chcielibyśmy mieć owoce zaraz, a gdy ich nie widzimy, wtedy potępiamy, przekreślamy, dobijamy, zadeptujemy swoim buciorem tlący się płomyk, kruszymy nadwątloną trzcinę. No, nie trzeba chyba nadmieniać, że dotyczy to najczęściej innych; w stosunku do siebie jesteśmy bardzo cierpliwi: zawsze potrafimy odłożyć swoje nawrócenie do jutra. Chociaż może jednak nie zawsze. Nieraz i wobec siebie brak nam cierpliwości, chcielibyśmy zmienić się natychmiast i bez wysiłku, a gdy to się oczywiście nie udaje, bo nie może, wtedy wpadamy w przygnębienie, zniechęcenie, złość i - rezygnujemy. Brak nam wyobraźni, aby wybiec myślami trochę do przodu, aby poczekać. Zanim z małego ziarenka wyrośnie duża, dojrzała roślina, musi upłynąć właściwa ilość czasu. Dajmy sobie nawzajem ten czas i szansę.

Ks. Mariusz Pohl
OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

Bezimienna z Werchlisia - 200 zł.
Chaliburda Henryk - Werchliś - 200 zł.
Mariola i Wiesław Melaniuk - ul. Jagielończyka - 300 zł.
KRK Klonownica Mała- zel. Agnieszka Caruk - 130 zł.
Bezimienna z Klonownicy Małej - 100 zł.
Ruszkowski Wiesław - ul. Brzeska - 200 zł.
Bezimienna - ul. Cicha - 200 zł.
Miedźwiecka Genowefa - ul. Konopnickiej - 100 zł.
Andrzej i Magda Ochnik - Peredyło - 100 zł.
Michaluk Eugeniusz - Nowy Pawłów - 200 zł.
Ryszard Łukijaniuk - Peredyło - 100 zł.
Tychmanowicz Wacław - Stary Pawłów - 100 zł.
Dudziuk Agnieszka - ul. Bialska - 300 zł.
Jakoniuk Władysława - kol. Janów - 400 zł.
Gładuniuk Michał - Ostrów - 100 zł
Kużmińska Krystyna - Wygoda - 200 zł.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ


BIEŻĄCE INFORMACJE:
- 1 sierpnia wyruszy grupa 10 A z Białej Podlaskiej. Przewodnikiem 10 A został Ks. Kamil, nasz wikariusz. Zapraszamy! Więcej informacji w gablotce.
- Zapraszamy do udziału w warsztatach dla małżeństw od 25 do 27 lipca przy parafii św. Józefa w Siedlcach. Szczegóły na www.drsiedlce.pl lub u ks. Jacka Seredy pod nr-em 501-606-888
- Do końca sierpnia można składać faktury VAT do Gminy za zakupiony olej napędowy do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca b.r. celem odzyskania podatku akcyzowego, który wynosi 95 gr. od każdego litra.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI
1. Glijer Grzegorz Michał, kawaler, zam. Słoneczna, Grzybowa Góra, par. Św. Trójcy Skarżysko Kamienna i Wawryniuk Katarzyna, panna, zam. Naruszewicza, parafii tutejszej - zapowiedź 1.
2. Kwaśny Dariusz Michał, kawaler, zam. Kornica-Kolonia, parafia Kornica i Semeryło Monika, panna, zam. Kościuszki, parafii tutejszej - zapowiedź 1.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy.


ZAPRASZAM!!! - KS. KAMIL, PRZEWODNIK 10 A :
Pobierz 29 Nr Gazetki z 20.07.2014 r. (PDF)Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świetej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010